Stadgar

Withala Maltwhiskykultur - Stadgar


§ 1 Föreningens namn

Förenings namn är Withala Maltwhiskykultur (WMWK).


§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Vetlanda.


§ 3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening.


§ 4 Föreningens syfte

Förenings syfte är att sprida kunskapen om och avnjuta whisky via provningar, resor, mässor, gästföreläsningar etc. Föreningen skall även verka för god och måttfull dryckessed.


§ 5 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende.


§ 6 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.


§ 7 Medlemskap

Föreningen ska vara öppen för nya medlemmar som har ett seriöst whiskyintresse, men styrelsen har rätt att införa medlemsstopp.

Åldersgräns för medlemskap är 20 år, kalenderåret.

Medlemskap erhålls efter att ansökan beviljats av styrelsen utsedda personer samt när inträdesavgift och årsavgift betalats. Medlemmen skall av föreningen påminnas om att årsavgiften skall betalas innan ett visst datum. Om inbetalning inte skett då, upphör automatiskt medlemskapet. Årsavgift som betalas in av nya medlemmar efter den 1 september gäller även för kommande kalenderår.

En medlems som allvarligt skadar, handlar eller uppträder i strid mot föreningens ändamål, kan avstängas av styrelsen efter ett styrelsemöte. En uteslutning får inte beslutas om inte medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inför styrelsen. Ska en avstängning/uteslutning tas

upp måste det framgå av kallelsen till styrelsemötet. Styrelsens beslut skall lämnas skriftligen till medlemmen och innehålla en motivering.


§ 8 Medlemsavgifter

För täckande av föreningens kostnader uttages inträdes- och årsavgift som fastställs av föreningens årsmöte.


§ 9 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom dess stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen att tillse att föreningens bindande regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut. Styrelsen ska även planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt förvalta föreningens medel.

Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, kassör, sekreterare och vid behov en eller flera ledamöter och suppleanter.

Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

Samtliga styrelseledamöter väljs på högst två (2) år.


§ 10 Revisor

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en revisor och en revisorssuppleant. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen och väljs alltid på ett år.


§ 11 Valberedning

För att ta fram förslag till personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på årsmötet en eller två valberedare. Valbar är medlem i föreningen.


§ 12 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas senast 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats.

Kallelse till årsmöte skall skickas till medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.

Medlemsmotioner skall ha ingetts till styrelsen senast 31 januari varje år.


Årsmötets dagordning

1. Mötet öppnande

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av en medlem att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet och tillika rösträknare

5. Förslag att cirkulerande närvarolista utgör röstlängd

6. Godkännande av dagordning

7. Föredragning av styrelsens berättelse

8. Kassörens årsrapport

9. Föredragning av revisors berättelse

10. Fastställande av resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse för föregående kalenderår

11. Beslut om ansvarsfrihet under den tid som revisionen omfattar

12. Behandling av från styrelsen eller revisorn till årsmötet hänskjutna frågor

13. Behandling av från medlem inkomna motioner

14. Fastställande av inträdesavgift och årsavgift

15. Val av föreningens styrelse

16. Val av revisor och revisorssuppleant

17. Val av valberedning

18. Övriga frågor

19. Mötets avslutande


§ 13 Extra årsmöte

Om styrelsen, revisor eller minst hälften av förenings medlemmar kräver det skall styrelsen kalla till extra årsmöte. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan endast de ärenden som nämnt i kallelsen behandlas.


§ 14 Firmateckning

Föreningen firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.


§ 15 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.


§ 16 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmötet eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat anges i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal på årsmöte respektive styrelsemöte avgörs frågan med lottning.


§ 17 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring skall ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till årsmötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§ 3), förenings syfte (§ 4), stadgeändring (§ 17) och upplösning (§ 18) kräver likalydande beslut på två av varande följande årsmöten.


§ 18 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning skall föreningens skulder betalas.

Därefter skall föreningen tillgångar gå till välgörande ändamål, hur detta skall ske beslutas på sista årsmötet.


§ 19 Meddelandesätt

Meddelandesätt för Withala Maltwhiskykultur är e-post.

Medlemsavgifter

Inträdesavgift: 300:-

Årsavgift          : 200:-

Obs!

För de medlemmar som betalade sin årsavgift efter 1/9 innevarande år, gäller denna för hela nästa år.